Proj. Qualitat i Millora Contínua

RESOLUCIÓ ENS/1466/2018, de 27 de juny, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua
Full Informatiu 291: Retribucions i Avaluació del professorat i dels centres
RESOLUCIÓ ENS/1759/2016, de 12 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-2017, en el Projecte de qualitat i millora contínua.
Resolució del Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen el Programa de Qualitat i Millora Contínua, en el curs 2015-2016
RESOLUCIÓ ENS/2097/2015, de 9 de setembre, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2015-2016, en el Projecte de qualitat i millora contínua.
RESOLUCIÓ ENS/1163/2015, de 28 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2015-2016, en el Projecte de qualitat i millora contínua, i s'estableixen els requisits específics de participació.
ORDRE EDU/432/2006, de 30 d’agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n’aproven les bases reguladores
Número de visites avui: -