FP Bàsica


Exigim mantenir el propòsit igualador de l’FP

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Evitem el desmantellament de l’FP i reforcem-la com a instrument de transformació i equitat social

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Formació Professional Inicial específica, manteniment dels continguts i reconeixement econòmic de les pràctiques. No som proveïdors de mà d’obra barata.

Resolució de 14 de gener de 2015 del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2014-2015.
Full informatiu 272: La titulació d'FP Bàsica. La nova llei de Formació Professional.

RESOLUCIÓ ENS/2453/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'implanten cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius públics.

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
Número de visites avui: -