Ens. Esportius


RESOLUCIÓ EDU/484/2020, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2020, d'Era Val d'Aran.

DECRET 218/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum corresponent al títol de tècnic/a esportiu en Salvament i Socorrisme

DECRET 217/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum corresponent als títols de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Fix i de tècnic/a esportiu en Vela amb Aparell Lliure

DECRET 44/2019, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del títol de tècnic/a esportiu en Atletisme.

RESOLUCIÓ EDU/389/2019, de 20 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2019, d'Era Val d'Aran
ORDRE ENS/179/2018, de 29 d'octubre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es deroga parcialment l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre.
RESOLUCIÓ ENS/2288/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics

RESOLUCIÓ ENS/2415/2016, de 21 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d'organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.

Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Cicles esportius LOGSE i LOE

Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales decretos de títulos de Técnico Deportivo.

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de las especialidades de hockey sobre patines, patinaje de velocidad, patinaje artístico y danza y hockey sobre patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de patinaje.
Número de visites avui: -