Esc. Oficials Idiomes

Resum mesa sectorial 18 d'octubre de 2017: Convocatòria concurs oposició 2017. Es convoquen especialitats d'Escoles Oficials d'Idiomes i d'Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny
RESOLUCIÓ ENS/2106/2016, de 5 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2016-2017, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Currículum dels ensenyaments d'idiomes
DECRET 224/2016, de 15 de març, de modificació de l'article 10.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.
RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.
Taula d'equivalències entre els nivells comuns de referència per a les llengües del consell d'Europa i els certificats d'idiomes reconeguts a efectes de la convocatòria de preinscripció al màster de formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'idiomes.
Número de visites avui: -