Competències Professionals

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució PRE/3097/2019, de 10 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica (DOGC núm. 8015, de 3.12.2019).
RESOLUCIÓ PRE/302/2019, de 7 de febrer, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per l'any 2019 en centres que depenen del Departament d'Educació
ORDRE ENS/112/2018, d'11 de juny, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional
RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.
RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.
Nota de premsa: La consellera Ruiz presenta la jornada Avaluació de Competències Professionals a Catalunya i el Marc Europeu.  S'ha presentat l'estudi L'avaluació i acreditació de competències professionals. Referents i perspectives, realitzat pel sociòleg Oriol Homs.
Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya
Acord de Govern pel qual s’aproven les directrius dels plans d’acreditació i qualificació professionals
Legislació: servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic
RESOLUCIÓ ENS/1512/2013, de 28 de juny, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.
Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l'organització del servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
Número de visites avui: -