Legislació: servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic
RESOLUCIÓ ENS/1512/2013, de 28 de juny, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases.
Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l'organització del servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2016. Consulta també les estadístiques d'inserció laboral dels ensenyaments professionals del anys anteriors

III Pla General de Formació Professional a Catalunya 2013-2016 del Consell Català de Formació Professional
RESOLUCIÓ ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Cicles de formació professional. Curs per a l'accés al grau mitjà i curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.
RESOLUCIÓ ENS/757/2016, de 18 de març, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2016-2017, i s'obre la convocatòria d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.
RESOLUCIÓ ENS/295/2016, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat al conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.
RESOLUCIÓ ENS/45/2016, de 14 de gener, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i dels exclosos per formar part del programa de foment i suport a l'emprenedoria a partir del curs 2015-2016.
Orden ECD/2254/2015, de 15 de octubre, por la que se autoriza la impartición de determinados ciclos formativos de grado medio de formación profesional, modalidad presencial y a distancia, en centros docentes militares que ya imparten otras enseñanzas de formación profesional
RESOLUCIÓ ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació especíic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació especíic per a l’accés als cicles de grau superior.
Proposta i posicionament d'organització de la FP d'USTEC
COMUNICAT d’USTEC·STES (IAC) sobre l’inici de les negociacions sobre la possible reforma de la Formació Professional
Número de visites avui: -