RESOLUCIÓ ENS/1076/2017, de 16 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2017-2018, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada
Ilerna inverteix un milió d'euros a habilitar un gran centre d'FP 'online' al parc de Gardeny (Segre)
RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018
Creix la demanda laboral d'estudiants d'FP dual (El Punt Avui)
L’educació secundària post-obligatòria a Catalunya: dilemes, indicadors i hipòtesis (El Crític)
RESOLUCIÓ ENS/994/2017, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7359, de 28.4.2017)
RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017-2018.
RESOLUCIÓ ENS/2269/2016, de 3 d'octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017
RESOLUCIÓ ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/699/2016, de 14 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2015-2016
RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
ORDRE ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.
RESOLUCIÓ ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.
Full Informatiu 291: Retribucions i Avaluació del professorat i dels centres
RESOLUCIÓ ENS/1759/2016, de 12 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-2017, en el Projecte de qualitat i millora contínua.
Resolució del Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen el Programa de Qualitat i Millora Contínua, en el curs 2015-2016
RESOLUCIÓ ENS/2097/2015, de 9 de setembre, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2015-2016, en el Projecte de qualitat i millora contínua.
RESOLUCIÓ ENS/1163/2015, de 28 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2015-2016, en el Projecte de qualitat i millora contínua, i s'estableixen els requisits específics de participació.
ORDRE EDU/432/2006, de 30 d’agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n’aproven les bases reguladores
Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació
RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016
Relació dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015
RESOLUCIÓ ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.
RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015

III Pla general de Formació Professional a Catalunya 2013-2016

Memòries del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya: 2013, 2014 i 2015
Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Formació professional dual
Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Resolució de 14 de gener de 2015 del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina la superfície dels espais per impartir els cicles de formació professional bàsica i els programes que incloguin mòduls professionals de formació professional bàsica a partir del curs 2014-2015.
Full informatiu 272: La titulació d'FP Bàsica. La nova llei de Formació Professional.

RESOLUCIÓ ENS/2453/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'implanten cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius públics.

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

RESOLUCIÓ ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.
Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya
Acord de Govern pel qual s’aproven les directrius dels plans d’acreditació i qualificació professionals
Número de visites avui: -